Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny:
návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

O projektu

Cílem projektu je rozšíření stávajícího systému monitoringu povrchových vod a souvisejícího veřejného informačního systému IS ARROW o modul sledování dlouhodobých změn diverzity významných složek bioty povrchových tekoucích vod (fytobentos, makrofyta, makrozoobentos, ryby) v podmínkách klimatické změny.

Uvedené složky bioty jsou sledovány pro potřeby hodnocení ekologického stavu povrchových vod podle Směrnice 2000/60/ES

Význam sledování dlouhodobých změn a výzkumu biodiverzity je zdůrazněn v čl. 7 a 12 Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Pro podchycení změn v biodiverzitě v podmínkách klimatické změny je podstatné v maximální možné míře odstínit antropogenní vlivy a hodnotit delší časové úseky.

Sledování dlouhodobých změn je proto navrhováno v síti úseků toků s minimálním antropogenním ovlivněním a s využitím dat v minulosti získaných na tzv. referenčních lokalitách, které byly sledovány v předchozích obdobích (od r. 1996) za účelem nastavení referenčních, tj. pozaďových podmínek pro hodnocení ekologického stavu v intencích Směrnice 2000/60/ES

Výzkumy prováděné na tzv. referenčních lokalitách poslouží jak pro hodnocení stability uvedených referenčních podmínek, tak jako základ pro posouzení rozsahu přepokládaných změn v biologické diverzitě a jejich možných příčin.

K hlavním aktivitám projektu patří:© Marek Polášek 2015

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Tento projekt byl podpořen grantem Norska a EHP