Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny:
návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

Kontakty

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v.v.i.), je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919. Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podporaá ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.
Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod. Řešitelský tým se zabývá především vývojem, testováním a aplikací metod hodnocení ekologického stavu toků pomocí společenstev vodních organismů s důrazem na makrozoobentos, analýzami struktur společenstva makrozoobentosu a fytobentosu ve vztahu k antropogennímu ovlivnění, vysychání a klimatickým změnám a na integraci metodik monitoringu do národní legislativy i praxe.

Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum.
Přírodovědecká fakulta (PřF MU) je pracovištěm s vysokou vědeckou výkonností, zabývající se základním i aplikovaným výzkumem (http://www.muni.cz/sci/research/projects?lang=cs). Ústav botaniky a zoologie (ÚBZ PřF MU), který je výkonnou složkou pro navrhovaný projekt je pracovištěm úspěšně řešícím řadu projektů (http://www.muni.cz/ sci/314020/projects) a početnými publikačními výstupy (http://www.muni.cz/sci/31402/publications). Tým pracovní skupiny hydrobiologie se ve spolupráci s VÚV TGM, v.v.i. podílel na koncipování i vlastním vývoji systému hodnocení ekologického stavu vod i studiu minimálně ovlivněných toků. Dlouhodobě také spolupracuje s Entomologickým ústavem Biologického centra AV ČR na studiu dlouhodobých změn modelových skupin vodního hmyzu (např. http://www.muni.cz/research/projects/2660). Tým řešitelů v projektu zajišťuje práce související se složkou makrofyta a složkou makrozoobentos. Budou též připravovány podklady pro hodnocení dlouhodobých změn v prostředí GIS. Budou konzultovat při tvorbě nástavbového modulu pro hodnocení dlouhodobých změn v IS ARROW.

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem informačních systémů v oblasti vodního hospodářství, a to jak v oblasti monitoringu množství a jakosti povrchových i podzemních vod, tak v oblasti protipovodňové ochrany. Je autorem a správcem řady informačních systémů a jejich prezentačních i správcovských portálů jak v režimové, tak operativní hydrologii (HEIS ČHMÚ, IS ARROW, POVIS, atd.). V rámci projektu se podílí na formalizaci a uložení historických a nově získaných dat do sběrné databáze projektu včetně provázání se stávajícími datovými zdroji poskytovanými IS ARROW, dále se podílí na návrhu systému hodnocení dat a vizualizace výsledků, a na tvorbě hodnotícího a prezentačního modulu a jeho implementaci do IS ARROW.

Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Manager projektu: RNDr. Denisa Němejcová
Manager publicity a webmaster: Mgr. Marek Polášek

© Marek Polášek 2015

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Tento projekt byl podpořen grantem Norska a EHP