Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny:
návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

Základní informace

Vítejte na stránkách projektu s názvem Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (EHP-CZ02-OV-1-018-2014).
Práce na projektu byly zahájeny 1.1.2015, plánovaný termín ukončení projektu je 31.12.2016.

Hlavní řešitel:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Cílem tohoto projektu je ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořit veřejně přístupný webový portál, který by umožnil libovolnému zájemci přehledně zobrazit a vyhodnotit změnu rozšíření či početnosti vybraných vodních organismů v souvislosti s proměnnými prostředí, včetně těch, které se vztahují ke klimatu. Program pro hodnocení dat i webová prezentace sloužící k vizualizaci výsledků budou navrženy tak, aby umožňovaly bezproblémové přidávání dalších dat získaných v budoucích studiích. Webový portál, umožňující širokou škálu nastavení vstupních a výstupních dat, tak bude svou variabilitou a robustností unikátním nástrojem pro laickou i odbornou veřejnost, kterou bude zajímat odpověď na otázku: „Mění se nějak rozšíření a početnost vodních organismů a má to souvislost s klimatem?

© Marek Polášek 2015

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Tento projekt byl podpořen grantem Norska a EHP